Савјет ученика

Школа има савјет ученика. 

 

Обавеза средње школе је да пружи помоћ ученицима у оснивању савјета ученика. 

 

Чланове савјета ученика бирају ученици. 

 

Број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета ученика утврђује се општим актима школе. 

 

Савјет ученика : 

-промовише интересе школе у заједници на чијем подручју се школа налази; 

-представља ставове ученика школском одбору школе; 

-подстиче ангажовање ученика у раду школе; 

-информише школски одбор школе о свијим ставовима, када оцјени да је то потребно или по захтјеву школског одбора, о сваком питању које се односи на рад и управљање школом; 

-промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници; 

-разматра питања успјеха ученика, рада ученичке задруге,школског календара, екскурзија ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе; 

-учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи. 

 

Савјет родитеља и савјет ученика школе могу дјеловати у заједничком савјету у који ће бити укључени родитељ, наставници, ученици, запослени у школској администрацији и заинтересовани представници локалне заједнице.