Савјет родитеља

Школа има савјет родитеља као савјетодавно тијело. 

 

Чланове савјета родитеља бирају родитељи ученика који похађају школу. 

 

Број чланова, начин и процедура оснивања и рад савјета родитеља утврђује се општим актом школе. 

 

Савјет родитеља : 

-промовише интересе школе у заједници на чијем подручју се школа налази; 

-разматра питања успјеха ученика, трошење средстава стечених ученичким радом, школског календара, екскурзија ученика, услова рада школе и друга питања утврђена одлуком школе; 

-представља ставове родитеља ученика школском одбору школе; 

-подстиче ангажовање родитеља у раду школе; 

-информише школски одбор школе о свијим ставовима, када оцјени да је то потребно или по захтјеву школског одбора, о сваком питању које се односи на рад и управљање школом; 

-учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи. 

 

Школа за образовање одраслих има савјет родитеља.