Савјет ученика

Школа има савјет ученика.

Обавеза средње школе је да пружи помоћ ученицима у оснивању савјета ученика.

Чланове савјета ученика бирају ученици.

Број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета ученика утврђује се општим актима школе.

Савјет ученика :

-промовише интересе школе у заједници на чијем подручју се школа налази;

-представља ставове ученика школском одбору школе;

-подстиче ангажовање ученика у раду школе;

-информише школски одбор школе о свијим ставовима, када оцјени да је то потребно или по захтјеву школског одбора, о сваком питању које се односи на рад и управљање школом;

-промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници;

-разматра питања успјеха ученика, рада ученичке задруге,школског календара, екскурзија ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе;

-учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи.

Савјет родитеља и савјет ученика школе могу дјеловати у заједничком савјету у који ће бити укључени родитељ, наставници, ученици, запослени у школској администрацији и заинтересовани представници локалне заједнице.